Producenci
Kalendarz
nie pon wto śro czw pią sob
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Regulamin

 

Regulamin Sklepu Internetowego GGarden

Sklep internetowy GGarden jest prowadzony przez:

ARKADIUSZ TEMBERSKI prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo-Usługowe „AREX” „GREEN GARDEN” Arkadiusz Temberski, Maryniów nr 57, 21-020 Milejów, adres do korespondencji: 22-130 Siedliszcze, Chojno Nowe Drugie nr 15, posiadającym NIP 713-100-35-86, zwanym dalej „GREEN GARDEN”

SŁOWNICZEK:
Magazyn – magazyn zlokalizowany w miejscowości Chojno Nowe Drugie nr 15, 22-130 Siedliszcze, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

GREEN GARDEN – podmiot produkujący podłoża ogrodnicze oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym

Sklep - Sklep Internetowy GGarden.eu – prowadzony przez Arkadiusza Temberskiego sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.ggarden.eu

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego GGarden.eu, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument - klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym GGarden.eu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego GGarden.eu, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym GGarden.eu, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do GREEN GRDEN podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

Centrum Wsparcia Klienta – biuro obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu 825702053 oraz przez formularz kontaktowy za pośrednictwem sieci Internet pod adresem info@ggarden.eu

Punkt Odbioru – zakład produkcyjny w miejscowości Chojno Nowe Drugie nr 15, 21-130 Siedliszcze.

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego GGarden.eu, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym GGarden.eu, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego GGarden.eu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego GGarden.eu oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

  1. komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego GGarden.eu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego GGarden.eu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego GGarden.eu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego GGarden.eu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego GGarden.eu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

 5. GREEN GARDEN w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego GGarden.eu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego GGarden.eu z infrastrukturą techniczną Klienta.

 6. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego GGarden.eu nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego GGarden.eu wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu.

 7. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Przedmiotowe usługi świadczy Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem:

§ 2

Rejestracja

 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym GGarden.eu (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego GGarden.eu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

 2. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego GGarden.eu, są nieodpłatne.

 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym w GGarden.eu.

 4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego GGarden.eu należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym GGarden.eu.

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego GGarden.eu

 1. Logowanie do Sklepu Internetowego GGarden.eu odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).

 2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego GGarden.eu, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu.

 3. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu mogą być zgłaszane Green Garden za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 9 regulaminu.

 4. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

 5. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym GGarden.eu jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;

§ 4

Informacje o produktach

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu

  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

  2. nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

 3. GREEN GARDEN zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 4. Promocje w Sklepie Internetowym GGarden.eu nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 5

Warunki realizacji zamówień

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego GGarden.eu przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

 2. W celu złożenia zamówienia należy:

  1. zalogować się do Sklepu Internetowego GGarden.eu;

  2. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

  3. wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);

  4. w przypadku gdy zamówienie będzie odebrane przez Klienta w Punkcie Odbioru wybrać z listy opcje: Punkt Odbioru;

  5. wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient dodatkowo winien wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem;

  6. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

  7. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” ” albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze”, w zależności od wyboru formy płatności;

 3. W przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi – w zależności od jego wyboru:

  1. na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu (kurierem lub pocztą);

  2. w Punkcie Odbioru w takim przypadku odbiór przedmiotu zamówienia następuje w Punkcie Odbioru;

 4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Green Garden oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

 5. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez GREEN GARDEN zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Green Garden o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej.

 6. GREEN GARDEN zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:

  1. co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej;

  2. co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską;

  3. co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia z Punktu Odbioru.

 7. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, GREEN GARDEN poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 8. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, GREEN GARDEN może zaproponować Klientowi:

  1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta GREEN GARDEN będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);

  2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym GREEN GARDEN będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

  3. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

 9. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Green Garden), Green Garden dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 11 regulaminu.

 10. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie GREEN GARDEN), Spółka może anulować zamówienie w całości.

 11. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 8-10 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, GREEN GARDEN zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 niniejszego regulaminu.

 12. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, GREEN GARDEN nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§ 6

Modyfikacje zamówienia

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez GREEN GARDEN przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Klienta w zakładce „Twoje konto”). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w § 12 regulaminu.

 2. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu Internetowego GGarden.eu w zakładce „Twoje konto” lub kontaktując się z Centrum Wsparcia Klienta.

 3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia w przypadku zlecenia ich do Centrum Wsparcia Klienta.

§ 7

Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. W przypadku gdy, przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski, zapłaty można dokonać:

  1. w trakcie odbioru przedmiotu zamówienia w Punkcie Odbioru - gotówką, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez GREEN GARDEN. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym GGarden.eu;

  2. przy odbiorze przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez Pocztę Polską lub firmę kurierską - gotówką. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego GGarden.eu;

  3. przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez GREEN GARDEN. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Green Garden potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

 

 1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski, zapłaty można dokonać przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez GREEN GARDEN. Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez GREEN GARDEN potwierdzenia przez podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności.

 2. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia.

§ 8

Czas realizacji zamówień

 1. Green Garden zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego GGarden.eu przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, w Punkcie Odbioru. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.

 2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.

 3. Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.

 4. GREEN GARDEN nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

§ 9

Warunki reklamacji

 1. GREEN GARDEN jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Green Garden odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat (dwóch) od dnia wydania produktu Klientowi.

 2. GREEN GARDEN w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez GREEN GARDEN Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do GREEN GARDEN i opisem reklamacji.

 4. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres: Chojno Nowe Drugie nr 15, 22-130 Siedliszcze.

 5. W przypadku, gdy produkt odebrany został w Punkcie Odbioru, reklamacje należy składać w Punkcie Odbioru. Reklamacje z zamówień opłaconych z góry należy zgłaszać na adres Punktu Odbioru stosownie do postanowień ust. 4 niniejszego paragrafu.

 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Green Garden niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny GREEN GARDEN zwróci zapłaconą cenę produktu zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu.

 7. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność GREEN GARDEN z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Green Garden za nabycie danego produktu.

§ 10

Gwarancja

GREEN GARDEN nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.

§ 11

Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:

  1. kontaktując się z Centrum Wsparcia Klienta;

  2. samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego GGarden.eu.

 2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym GGarden.eu w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się :

 • od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),

 • od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 683): - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu GREEN GARDEN produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu i jego cech. GREEN GAARDEN zwróci Konsumentowi zapłaconą przez Konsumenta cenę produktu, zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu i jego cech. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić na własny koszt, produkt GREEN GARDEN, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części:

 1. w Punkcie Odbioru – podczas odbioru przesyłki;

 2. po odebraniu przesyłki w Punkcie Odbioru lub dostarczonej Pocztą Polską lub kurierem – w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. Wówczas produkty, co do których Konsument odstąpił od umowy, należy odesłać do Punktu Odbioru.

GREEN GARDEN nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§ 12

Zwrot należności Klientom

 1. GREEN GARDEN dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych w przypadku:

  1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

  2. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;

  3. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w Punkcie Odbioru i było uprzednio opłacone z góry;

  4. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

 2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) GREEN GARDEN może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania zwracanego lub reklamowanego produktu od Konsumenta lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 3. GREEN GARDEN dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone:

 • z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej;

 • przy odbiorze u kuriera lub na poczcie.

W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie GREEN GARDEN nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania GREEN GARDEN numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle GREEN GARDEN takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. GREEN GARDEN nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego. W przypadku gdy zwrot produktów (odstąpienie od umowy) lub złożenie reklamacji nastąpi w Punkcie Odbioru, a zamówienie:

 1. zostało opłacone przy odbiorze – zwrot należności nastąpi w Punkcie Odbioru;

 2. zostało opłacone z góry – zwrot należności nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3 i 4.

W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz GREEN GARDEN i zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

§ 13

Promocje

 1. Na stronach Sklepu Internetowego GGarden.eu mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:

  1. promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;

  2. promocje wartościowe - obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji;

  3. pakiety promocyjne - przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt. Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie Promocji;

  4. zestawy promocyjne - przy zakupie (wyłącznie na stronie produktowej) zestawu promocyjnego, składającego się przynajmniej z dwóch produktów zamieszczonych w boxie promocyjnym, Klient otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich.

 2. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami lub rabatami Sklepu Internetowego GGarden.eu, chyba że warunki promocji stanowią inaczej.

 3. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.

 4. Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone Klientowi, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane w Magazynie.

 5. W przypadku braku w Magazynie któregokolwiek z produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu lub zestawu promocyjnego, GREEN GARDEN poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email wskazany w zamówieniu.

 6. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w § 11 regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.

 7. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.

§ 14

Dane osobowe

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez GREEN GARDEN danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym GGarden.eu oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego GGarden.eu, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym GGarden.eu. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez GREEN GARDEN danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez GREEN GARDEN usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym GGarden.eu.

 2. Administratorem Danych osobowych jest GREEN GARDEN, tj. ARKADIUSZ TEMBERSKI prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo-Usługowe „AREX” „GREEN GARDEN” Arkadiusz Temberski, Maryniów nr 57, 21-020 Milejów, adres do korespondencji: 22-130 Siedliszcze, Chojno Nowe Drugie nr 15.

 3. GREEN GARDEN przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym GGarden.eu.

 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).

 5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

 6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego GGarden.eu poświęconej polityce prywatności.

§ 15

Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego GGarden.eu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 2. GREEN GARDEN dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego GGarden.eu były na najwyższym poziomie, jednakże GREEN GARDEN nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego GGarden.eu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego GGarden.eu.

 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie GREEN GARDEN nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w § 11 ust. 2 regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 11 regulaminu.

 5. Ceny podane w Sklepie Internetowym GGarden.eu nie podlegają dodatkowym rabatom i promocjom, za wyjątkiem promocji i rabatów oferowanych przez Green Garden w Sklepie.

 6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego i Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia tekst jednolity z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 683)

 7. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego GGarden.eu używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

 8. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie GREEN GARDEN statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym GGarden.eu. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.

 9. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy GGarden.eu korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego GGarden.eu. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.

 10. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Green Garden rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby GREEN GARDEN.

 11. GREEN GARDEN zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Green Garden, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego GGarden.eu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

Załącznik: Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas skutecznie o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. (www.bluemedia.pl)"

 

 

 

 
Chojno Nowe Drugie 15
22-130 Siedliszcze
CZYNNE PN - PT:
07:00 - 15:00
E-MAIL:
info@ggarden.eu
© Green Garden 2016-2020
Projekt i wdrożenie: GGARDEN
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl